Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van

WEIJTENS CONSULTANCY,

bureau voor loopbaanbegeleiding

Artikel 1: Toepassing.

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die betrekking hebben op loopbaanbegeleiding door Weijtens Consultancy. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig indien zij door Weijtens Consultancy schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 : Begripsomschrijving

Opdrachtgever is de rechts- of natuurlijke persoon die opdracht geeft tot een of meerdere vormen van loopbaanbegeleiding.
Cliënt is de medewerker die door de opdrachtgever is aangemeld om door Weijtens Consultancy te worden begeleid.

Artikel 3 : Voorwaarden begeleiding.

Begeleiding van de cliënt door Weijtens Consultancy vindt alleen plaats op basis van vrijwilligheid en met de intentie van persoonlijke inzet aan de zijde van de cliënt.

In het algemeen behoudt Weijtens Consultancy het recht om een door de opdrachtgever aangemelde medewerker niet of onder beperkende voorwaarden voor begeleiding te accepteren. In dat geval stelt Weijtens Consultancy de opdrachtgever daarvan op de hoogte.

Uiterlijk tijdens het oriënterings- of kennismakingsgesprek dienen opdrachtgever en medewerker opgaaf te doen van fysieke of psychische beperkingen of andere omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de medewerker.

Artikel 4 : Privacy.

De loopbaanbegeleiding door Weijtens Consultancy draagt een vertrouwelijk karakter. Weijtens Consultancy respecteert de privacy van gegevens. Weijtens Consultancy zal tegenover derden over cliënt noch opdrachtgever mededelingen doen zonder toestemming van cliënt of opdrachtgever.

Artikel 5 : Vrijstelling werkzaamheden cliënt.

De opdrachtgever verplicht zich de cliënt voldoende tijd per week vrij te stellen voor het volgen van het programma.

Artikel 6 : Het afzeggen van afspraken

Consulten dienen uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. Wordt deze termijn overgeschreden, dan zal het consult als zodanig in rekening worden gebracht.

Artikel 7 : Betreffende einde overeenkomst tot bemiddeling bij outplacement en plaatsingstraject.

Overeenkomsten tot bemiddeling eindigen op het tijdstip waarop een cliënt een nieuwe functie heeft aanvaard dan wel voor een andere weg heeft gekozen, zoals zelfstandig ondernemerschap, studie e.d.

Artikel 8 : Betreffende hervatting van bemiddelings-, begeleiding, outplacement en plaatsingstraject

Indien de nieuwe werkgever van de cliënt de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd beëindigt, hervat Weijtens Consultancy de begeleiding op voorwaarde dat de cliënt dit wenst.

Artikel 9 : Uitsluiting van aansprakelijkheid.

De cliënt blijft in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor zijn gedragingen. Op geen enkele wijze zal Weijtens Consultancy dan ook aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige van cliënt’s gedragingen.

Artikel 10 : Gebruik van diensten.

De door Weijtens Consultancy geboden faciliteiten, informatie en diensten staan de cliënt uitsluitend ter beschikking voor persoonlijk gebruik in verband met diens eigen loopbaanoriëntatie. Zonder toestemming van Weijtens Consultancy zullen opdrachtgever noch cliënt deze voor andere doeleinden gebruiken.

Artikel 11 : Betaling.

De opdrachtgever is gehouden de door Weijtens Consultancy toegezonden declaratie binnen dertig dagen na factuurdatum te voldoen.

Bij overschrijding van de bovenbedoelde termijn van dertig dagen is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand over het nog openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle wordt gerekend. Alle incassokosten, zowel de volledige kosten van rechtsbijstand als alle overige buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze worden redelijkerwijs zonder dat nader bewijs nodig is gesteld op minimaal 15% van het nog openstaande bedrag.
Reclames over een declaratie moeten twee weken na factuurdatum via een aangetekend schrijven bij Weijtens Consultancy zijn ingediend. Na deze periode vervalt het reclamerecht.

Artikel 12 : Geschillenbeslechting.

Weijtens Consultancy kiest steeds voor de beslechting van geschillen domicilie te Eindhoven. Indien zich tussen opdrachtgever en Weijtens Consultancy een geschil voordoet is voor de beslechting van dit geschil de rechter te Eindhoven de bevoegde rechter.